درباره ما

دپارتمان مدیریت

دپارتمان مدیریت

نام و نام خانوادگی مدیر دپارتمان: هادی غفاری

وظایف دپارتمان: برنامه ریزی،سازماندهی،کنترل،نظارت،هدایت،تصمیم گیری

دپارتمان تولید

دپارتمان تولید

نام و نام خانوادگی مدیر دپارتمان : آقای برومند

وظایف دپارتمان : هدایت تولید کلیه محصولات در جهت تحویل به موقع و کیفیت بالا به مشتری،هدایت و نظارت به حسن اجرای فعایتها در تامین خواسته مشتری

دپارتمان اداری

دپارتمان اداری

نام و نام خانوادگی مدیر دپارتمان : خانم غفاری

وظایف دپارتمان: برنامه ریزی هدایت هماهنگی،خدمات اداری وپشتیبانی سازمان را برعهده دارد

دپارتمان سیستم مدیریت کیفیت

دپارتمان سیستم مدیریت کیفیت

نام و نام خانوادگی مدیر دپارتمان: خانم دهقان

وظایف دپارتمان: کنترل تمام محصولات از لحاظ کیفی،کمی