درباره ما

شرکت لوله پلی اتیلن مبارکه فعال در زمینه تولید انواع سایزهای لوله های پلی اتیلن در راستای استفاده از نیروی انسانی، حفظ سرمایه های ملی و بهبود مستمر اثربخشی فرآیندهای سازمان، افزایش رضایتمندی مشتریان و تلاش در حفظ سیستم مدیریت کیفییت بر مبنای استاندارد ISO9001 : 2015 گام در این مسیر نهاده و به منظور اجرای صحیح این خط مشی رئوس اهداف کلان خود را بهشرحزیر اعلام داشته و خود را به رعایت همیشگی آن متعهد می داند:

1) افزایش رضایتمندی مشتریان با ارائه محصولات مناسب، کیفیت برتر و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه .

2) فزایش میزان تولید و سهم بازار

3) افزایش سطح آگاهی و شایستگیهای کارکنان

4) دسترسی به بازارهای جدید داخلی و حرکت به سوی صادرات محصولات

5) تولید مستمر و منطبق بر نیاز روز مشتریان و بازار هدف

در راستای نیل به اهداف فوق و تبعیت از قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های شرکت، اینجانب ضمن تعهد به اجرای خط مشی و تامین منابع لازم جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر و بانگری موارد مذکور در وره های زمانی یکساله از سرمایه های اصلی شرکت یعنی کارکنان نیز انتظار دارم با ایجاد فضای همدلی و همکاری و تکیه بر اصول نظم و تخصص و داشتن ایده و پشتکار، تلاش و همکاری لازم را در جهت استقرار کامل سیستم مدیریت کیفیت و اتقای روز افزون و بهبود مستمر اثر بخشی این نظام بنمایند.